Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Audiodescriptie is een bewerkt audiospoor van de video, waarbij via gesproken tekst belangrijke visuele details beschreven zijn. Om te voldoen aan dit succescriterium moet je voor alle video’s met geluid een variant met audiodescriptie aan bieden. Je kunt er ook voor kiezen om een volledig uitgeschreven transcript toe te voegen.

Het doel van dit succescriterium is dat mensen die blind of slechtziend zijn de visuele informatie volledig tot zich kunnen nemen.

Let op: als je kiest voor een transcript voldoe je niet aan succescriterium 1.2.5 (niveau AA).

Audiodescriptie toevoegen

Android

Vanaf Android 4.1 heeft de MediaPlayer ondersteuning voor meerdere audiosporen. Gebruik de selectTrack methode om het juist audiospoor te selecteren. De basis implementatie met MediaPlayer:

val player = MediaPlayer.create(this, R.raw.video)
try {
  player.trackInfo.forEachIndexed { index, trackInfo ->
    if (trackInfo.trackType == TrackInfo.MEDIA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
      player.selectTrack(index)
      return@forEachIndexed
    }
  }
  player.start()
} catch (e: Exception) {
  e.printStackTrace()
}

iOS

Op iOS heeft AVPlayer ondersteuning om audiodescriptie toe te voegen. Gebruikers kunnen via de systeemvoorkeuren audiodescriptie automatisch laten inschakelen. Dit werkt als je de public.accessibility.describes-video karakteristiek toevoegt aan het audiospoor met audiodescriptie.

Je kan op de volgende manier audiodescriptie toevoegen aan een video:

let videoComposition = AVMutableComposition()

// Add video track
guard let videoTrack = videoComposition.addMutableTrack(withMediaType: .video, preferredTrackID: kCMPersistentTrackID_Invalid) else { return }
guard let videoUrl = Bundle.main.url(forResource: "Video", withExtension: "mp4") else { return }
let videoAsset = AVURLAsset.init(url: videoUrl)
try? videoTrack.insertTimeRange(CMTimeRangeMake(start: .zero, duration: videoAsset.duration),
                 of: videoAsset.tracks(withMediaType: .video)[0],
                 at: .zero)

// Find & add audio description track
for track in videoAsset.tracks {
  if track.hasMediaCharacteristic(.describesVideoForAccessibility) {
    guard let audioTrack = videoComposition.addMutableTrack(withMediaType: track.mediaType, preferredTrackID: kCMPersistentTrackID_Invalid) else { return }
    try? audioTrack.insertTimeRange(CMTimeRange(start: .zero, duration: videoAsset.duration),
                    of: track,
                    at: .zero)
    break
  }
}

Audiodescriptie voorbeeld

Luister naar een fragment van de Lion King met audiodescriptie.

Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *